Όροι Χρήσης

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ» μέσω του δικτυακού τόπου της προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της όπου η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεχτικά και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. μπορεί, οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Η συνέχιση χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη μετά από την ημερομηνία ισχύος των τυχόν αλλαγών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια φυσικού ή νομικού προσώπου, που βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα αν αυτές παρέχονται από την ίδια την εταιρεία ή τρίτο μέρος.

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και κατά συνέπεια, ότι τα αποτελέσματα από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία τέτοια ευθύνη φέρει.
Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει στον ίδιο ή τρίτους η χρήση του περιεχομένου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και εξαρτημάτων που περιέχονται σε αυτό, καθώς και η γενική εικόνα της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτους.

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΠΕ. παρέχει περιορισμένη άδεια στον χρήστη να αντιγράφει και να εκτυπώνει αποσπάσματα ή έγγραφα από την Ιστοσελίδα, για προσωπική και μη εμπορική χρήση από την πλευρά του. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, απαγορεύεται
απόλυτα η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που βασίζεται σε αυτή ή/και στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες. Κανένας σύνδεσμος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς πρότερη έγγραφη έγκριση της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε..

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός από τα προσωπικά τους δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) στη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, αλλά και προς δημόσια χρήση. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς περιορισμό, ακόμα και για την ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων της.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κάποια από τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) μπορεί να ανήκουν σε τρίτους ή να υπάρχουν links που οδηγούν σε ιστοσελίδες αυτών, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αφού αποτελούν έκφραση δικών τους απόψεων, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε..

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. δεν εγγυάται ότι ο χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και διατίθεται στην Ιστοσελίδα, αλλά δηλώνει ότι ο χρήστης πρέπει να λάβει την άδεια και την απαραίτητη συναίνεση από τον τρίτο πριν την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση του εν λόγω περιεχομένου. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. παρέχει links για διευκόλυνση των χρηστών της Ιστοσελίδας, αλλά δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων ή του περιεχομένου τους που ανήκουν σε τρίτους, και μόνο επίσκεψη αυτών γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας της, κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες αυτές ή το περιεχόμενου τους.
H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται (download) από την Ιστοσελίδα στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από την ενέργεια αυτή, εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη, που θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που φορτώνει είναι συμβατό με τον υπολογιστή του και δεν περιέχει ιούς.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την Ιστοσελίδα, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δεν δικαιούται αποζημίωση επειδή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της Ιστοσελίδας και φροντίζει για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται, σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Όποιος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. συμφωνεί σε αυτή τη χρήση.

Ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας και σε περίπτωση διαφωνίας να διακόψει την χρήση της Ιστοσελίδας.

Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί να αλλάζει, οπότε ο χρήστης υποχρεούται να ελέγχει τακτικά την πολιτική εχεμύθειας, ώστε να γνωρίζει τις αλλαγές της, άλλως η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής όπως ισχύουν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Στο Κατάστημα περιλαμβάνεται υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία και προστατεύεται από το νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του Καταστήματος αποτελούν υλικό πνευματικής ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή τρίτων συμβληθέντων με αυτή) και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Ειδικότερα, τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα του Καταστήματος, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Καταστήματος εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή του υλικού αυτού στο Κατάστημα σε καμμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Το Κατάστημα εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα στο Κατάστημα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα του Καταστήματος και της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα του Καταστήματος και τα εμπορικά σήματα του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) στο Κατάστημα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας.

 


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικές Πληροφορίες
Σκοπός της παρούσας είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και τις συναφείς υπηρεσίες. Ως προσωπικό δεδομένο, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR), νοείται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, η ταυτότητα των οποίων προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιορισθεί άμεσα ή έμμεσα, όπως για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα επιγραμμικά αναγνωριστικά ταυτότητας (π.χ. cookies, διευθύνσεις ip, διευθύνσεις e-mail). Για τους σκοπούς του παρόντος επισημαίνεται ότι Υπεύθυνος για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 25 και έχει τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 2105762300 Email: info@papabross.gr

Με την χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται το Κατάστημα ή προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας και θα ενσωματωθούν σε αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Η Εταιρεία δεν συλλέγει Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (πχ ηλικία), εκτός αν το ζητήσει ο χρήστης για λόγους εμπορικούς (πχ δεκαετές εύρος ηλικίας, προς το σκοπό επιλογής καλλυντικού προοριζόμενου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα).

. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

H Εταιρεία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου.

Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία.

Η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ρητής συναίνεσης του χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για νέα αγαθά που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει την λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, οποτεδήποτε.

Όταν ο χρήστης αποστείλει οποιοδήποτε αίτημα στην Εταιρεία, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτούμενη ενέργεια. Το περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και σε νόμιμη αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος είναι προσβλητικό ή επιζήμιο για την Εταιρεία ή τρίτους τα συμφέροντα των οποίων οφείλει να προασπίζεται η εταιρεία (τρίτοι χρήστες, προμηθευτές κλπ).

Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει για τους χρήστες, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που μας παρέχετε (όπως είναι το όνομά, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.λπ.) θα διατηρούνται από την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. μόνο για τον απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας για την οποία έγινε η επικοινωνία. Μόλις εξυπηρετηθεί τυχόν αίτημα ή/και ερώτημά σας και εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των μερών, η αποθήκευση των δεδομένων παύει να είναι απαραίτητη για τους τιθέμενους σκοπούς και τα δεδομένα διαγράφονται. Προς ενημέρωση των χρηστών, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω, δύναται να μεταφερθούν στα σχετικά εσωτερικά τμήματα της εταιρείας αναλόγως την εκάστοτε περίπτωση.

Η Ιστοσελίδα μας σας παρέχει ακόμη τη δυνατότητα εγγραφής στο newsletter προκειμένου να λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις προτάσεις για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. Η εγγραφή γίνεται συμπληρώνοντας μια on-line φόρμα αίτησης, όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα (όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες) και τα οποία υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε διαγράφονται αυτόματα μετά από 24 μήνες εάν δεν ανταποκρίνονται πλέον στο newsletter π.χ. σε περίπτωση αδράνειας. Ακόμη, παρέχεται πάντοτε σε εσάς το δικαίωμα διαγραφής (πολιτική «unsubscribe») εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον newsletters. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε είτε τη διαγραφή σας από τη λίστα χρηστών που λαμβάνουν newsletter είτε τυχόν τροποποίηση των στοιχείων που εξαρχής παρείχατε κατά τη διαδικασία εγγραφής, οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@papabross.gr

Επιπλέον, μέσω της Ιστοσελίδας μας δύναται η εταιρεία να συλλέξει και επεξεργαστεί προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια μια συναλλαγής. Επεξηγηματικά, όταν κάνετε μια παραγγελία για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή, να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μας παρέχετε μια σειρά προσωπικών δεδομένων όπως το όνομά σας, στοιχεία που αναφέρονται στο αποδεικτικό κατάθεσης που αιτούμαστε να υποβληθεί κ.λπ.. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς των προϊόντων που έχετε αποκτήσει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης, παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ορισμένα στοιχεία σας που ενδεχομένως μας έχετε επιτρέψει να διατηρήσουμε περισσότερο, θα τα διατηρήσουμε μέχρι να μας πείτε εσείς να παύσουμε την αποθήκευση τους.

Πολιτικές ασφαλείας προσωπικών δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή, που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.» διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, όπως επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από το εντεταλμένο γι’ αυτό το σκοπό προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Η εταιρεία μας θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που τα συλλέξαμε και τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εφόσον εκλείψουν οι σκοποί αυτοί, δεν απαιτείται να τα διατηρήσουμε στα πλαίσια νόμου π.χ. για φορολογικούς λόγους. Επιπλέον τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων πέραν των υπό κρίση περιπτώσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κ.λπ.. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται από τα φυσικά αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.

Δικαιώματα χρηστών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα: Ως χρήστες της Ιστοσελίδας έχετε την ιδιότητα του Υποκειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) (άρθρα 15 και επ.), απολαμβάνετε τα κάτωθι δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σχετικά με το πρόσωπό σας από την εταιρεία μας, επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ανωτέρω παρατεθεί. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, συμπλήρωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας ή και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς καμία χρέωση. Τέλος, δύναστε οποτεδήποτε να δηλώσετε την αντίρρηση σας στην από μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε τα δεδομένα που έχουν διατεθεί από εσάς.

Αν δώσατε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. α GDPR) για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.
Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την τροποποίηση, αλλαγή ή/και ακύρωση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζονται από την εταιρεία μας, μπορείτε να μας το αποστείλετε με email στο info@papabross.gr

Eχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 77 ΓΚΠΔ) είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή (www.dpa.gr) ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.


Ασφάλεια SSL

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 


ΧΡΗΣΗ COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς.

Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

Cookies Επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατό να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλους ιστότοπους. Αν δε δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό του.

Cookies Στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων, όπως επενδυτές και άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε., η οποία δεν συγκεντρώνει, ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

 

ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει ή/και λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της Ιστοσελίδας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος, στη συνέχεια, εγείρει αξίωση κατά της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε., ο χρήστης θα αποζημιώσει την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν προκύπτει από μια τέτοια αξίωση.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ύπαρξη του απαιτούμενου εξοπλισμού για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις χρεώσεις τρίτων (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet).

Ο χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεται από την ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.κατά καιρούς και μόνον για το σκοπό που αυτή παρέχεται, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ως άλλως καθορίζεται στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε..

Ο χρήστης επίσης αναλαμβάνει να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εκούσια ή ακούσια, αντίθετα στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο. Να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για
να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. ή τρίτων μερών. Να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα ή και δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου. Να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για μετάδοση οποιουδήποτε υλικού δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή με σκοπό την πρόκληση διατάραξης, παρενόχλησης ή ανησυχίας σε οποιονδήποτε τρίτο ή να αποστέλλει μηνύματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς. Να ενημερώνει άμεσα τη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του από τη χρήση της Ιστοσελίδας και κατόπιν αιτήσεως από τη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε., να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία.

Τέλος, να ενημερώνει άμεσα τη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. σχετικά με τις αλλαγές των στοιχείων εγγραφής του. Είναι αποκλειστικά υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία του διατηρούνται ενημερωμένα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Το Κατάστημα ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Εταιρεία δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Κατάστημα μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους αλλά θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

Η Εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για ηθική βλάβη) που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Με τη χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του καταστήματος. Οι φωτογραφίες των αγαθών είναι ενδεικτικές. Ο χρήστης δύναται να εξετάσει τα αγαθά στα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας, με την επιφύλαξη ότι η διαθεσιμότητα ενός κωδικού μπορεί να διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα.

Ο χρήστης του Καταστήματος (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Κατάστημα, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία μέσω του Καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του Καταστήματος γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του Χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Καταστήματος, ακόμα και αν η χρήση του Καταστήματος γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμένος χρήστης συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του Καταστήματος σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του.

Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το Κατάστημα για:

α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών,

γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος της εταιρείας, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η διοίκηση, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του Χρήστη.

H Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράστηκαν από φυσικό κατάστημα της Εταιρείας και ο χρήστης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο Κατάστημα ή το αντίστροφο.

Οι τυχόν προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο Κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της καλής πίστης εφόσον ο χρήστης διαπιστώσει ότι κάποιο αγαθό προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, οφείλει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία με e-mail στη διεύθυνση  info@papabross.gr.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

Τα αγαθά μπορούν να αποσταλούν από την Εταιρεία οπουδήποτε, στον τόπο που θα υποδείξει ο χρήστης στη φόρμα παραγγελίας. Τα έξοδα αποστολής εξαρτώνται από το συνολικό βάρος της παραγγελίας, τον τρόπο αποστολής και τη χώρα προορισμού.

 

Τα ακριβή έξοδα αποστολής εμφανίζονται αυτόματα στο καλάθι αγορών και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών τρόπων αποστολής ή παραλαβής.

 

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα, εντός Ελλάδος, εντός 1-3 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών, για παραδόσεις με courier και εντός 8-10 ημερών, για παραδόσεις με ταχυδρομείο. Οι παραδόσεις εκτός Ελλάδος γίνονται μόνο με courier και ο χρόνος που απαιτείται ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα αποστολής. Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου της Εταιρείας και το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει και έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή της από τη σύμβαση. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πέραν της χρονικής στιγμής που συμφωνήθηκε, ο χρήστης οφείλει να ζητήσει από την Εταιρεία να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλέον προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων και μόνο σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, δικαιούται ο χρήστης να καταγγείλει τη σύμβαση. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται όταν η παράδοση εντός της συμφωνημένης προθεσμίας είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης, ή εάν ο χρήστης έχει ενημερώσει την Εταιρεία, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μία ορισμένη ημερομηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η Εταιρεία παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά κατά τη χρονική στιγμή που συμφώνησε με τον χρήστη, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως. Μόλις καταγγελθεί η σύμβαση, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης.

 

Η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από αυτόν και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον χρήστη κατά την παράδοση σε μεταφορέα, εάν ο χρήστης ζήτησε να μεταφερθούν τα αγαθά από μεταφορέα της επιλογής του και αυτός δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία (με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του χρήστη έναντι του μεταφορέα αυτού).

ΕΓΓΥΗΣΗ

 

Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του αγαθού, ο χρήστης δικαιούται, κατ’ επιλογήν του α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο αγοραστής επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω δικαιώματα του χρήστη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά πράγματα.

 

Η Εταιρεία παρέχει εμπορική εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν επισκευής στο ιδιόκτητο service, η οποία κυμαίνεται, ανάλογα με το αγαθό, έως 2 χρόνια, από την απόκτηση της φυσικής κατοχής του αγαθού. Η εγγύηση που προσφέρεται σε κάθε προϊόν αναγράφεται στην αναλυτική του περιγραφή. Μετά την πάροδο της περιόδου εγγύησης προσφέρονται υπηρεσίες επισκευής με πολύ λογικές χρεώσεις για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 

Η εμπορική εγγύηση καλύπτει την δωρεάν επιδιόρθωση του αγαθού (εργασία και ανταλλακτικά) από συνήθη χρήση. Δεν καλύπτονται ζημίες από εσφαλμένο χειρισμό, ανωτέρα βία κι εν γένει βλαπτικούς εξωγενείς παράγοντες. Ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευών, επίσκεψη του οποίου στο χώρο του χρήστη χρεώνεται επιπλέον. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σας ενημερωνουμε οτι η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες και φθορές των προιόντων μετά τη χρήση τους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται σε αντικατάσταση. Για την αντικατάσταση προιόντων και οποιασδήποτε μορφής επισκευής προιόντων, αρμόδια είναι μόνο η ίδια η αντιπροσωπεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Ο χρήστης δύναται, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας να ακυρώσει μία παραγγελία που έδωσε με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, ώστε αυτή να μην εκτελεστεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει ήδη εκτελεστεί (παραγγελίες που βρίσκονται σε στάδιο “Εκκρεμής” ή “Σε επεξεργασία” ή “Σε εξέλιξη”).

 

Ο χρήστης δύναται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών στον χρήστη (ή την παράδοση σε μεταφορέα που επέλεξε ο χρήστης διαφορετικό από αυτόν που προσέφερε η Εταιρεία), να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με την Εταιρεία (δηλαδή, για όλα τα αγαθά κάθε παραγγελίας). Η Εταιρεία στην περίπτωση θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του ή μέσω PayPal, εφ’ όσον τα χρησιμοποίησε για τη συναλλαγή, άλλως με επιταγή ημέρας που θα του αποσταλεί ταχυδρομικά) -σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων-, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην τυχόν επιλογή του χρήστη να χρησιμοποιηθεί τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία θα ενημερωθεί για την υπαναχώρησή του χρήστη (μέσω email, τηλεφώνου ή δελτίου επιστροφής). Ο χρήστης οφείλει, στη περίπτωση αυτή, να επιστρέψει με μέσο της επιλογής του και με δικά του έξοδα τα αγαθά στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Ο χρήστης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Με απλά λόγια, το αγαθό πρέπει να είναι σε κατάσταση τέτοια η οποία να επιτρέπει την επαναπώλησή του, επομένως μπορείτε να δοκιμάσετε το αγαθό, αλλά όχι να το χρησιμοποιήσετε. Δεν έχουν αφαιρεθεί κομμάτια απο το μπρασελέ για την προσαρμογή στον καρπό του χρήστη ή δεν εχει γίνει οπουδήποτε είδους τροποποίηση. Ενδεικτικά, αν αγοράσατε ένα ρολόι, μπορείτε να τα δοκιμάσετε στο σπίτι, αλλά όχι να τα φορέσετε έξω. Το επιστρεφόμενο αγαθό θα πρέπει, επιπλέον, να είναι όπως ακριβώς πριν την πώληση του με το καρτελακι αλλαγής φορεμένο στο , στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο χρήστης παράσχει στην Εταιρεία αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο χρήστης δύναται να επιστρέψει ο ίδιος το αγαθό στην έδρα της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της. Αγαθό το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως.

Τα παραπάνω ισχύουν για παραγγελίες που έχουν δοθεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου γραπτής επικοινωνίας, ακόμα και αν επιλέξατε ως τρόπο παράδοσης παραλαβή από συγκεκριμένο κατάστημα. Για αγορές που πραγματοποιείτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων μας έχετε δυνατότητα αντικατάστασης μόνο με άλλο προϊόν και όχι επιστροφής χρημάτων.

 

Τα δικαιώματα ακύρωσης, υπαναχώρησης ή αντικατάστασης δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελαττωματικών αγαθών, καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους και υπέυθυνες για την αντικατάσταση τους είναι οι επίσημες αντιπροσωπείες των μαρκών.

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων είναι για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. και διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ τους σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative DisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.

Η χρήση του Καταστήματος και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω αυτού διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν οποιοδήποτε τμήμα συμβάσης που συνάπτεται μέσω του Καταστήματος αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η Εταιρεία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση χρήσης του καταστήματος από άλλη χώρα εκτός Ελλάδας, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.